avangard-pressa.ru

Тема 20. Демократична, правова і соціальна держава. Держава і цивілізація - Политология

1. Поняття та ознаки демократичної держави.

2. Поняття та ознаки правової держави.

3. Поняття та ознаки соціальної держави.

4. Цивілізаційний підхід у державознавстві. Цивілізація: поняття та типи. Роль держави у міжцивілізаційних відносинах.

5. Глобальні проблеми людства і держава.

ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ (МК-1)

1. Юриспруденція та її склад.

2. Предмет теорії держави і права.

3. Функції теорії держави і права.

4. Поняття і зміст методології юридичної науки.

5. Загальнонаукові методи юридичної науки.

6. Спеціальні методи юридичної науки.

7. Методологічні принципи юридичної науки.

8. Історична теорія походження права.

9. Примирна теорія походження права.

10. Психологічна теорія походження права.

11. Соціальне регулювання у первісному суспільстві.

12. Шляхи становлення права.

13. Природно-правова (аксіологічна) теорія.

14. Історична школа права.

15. Психологічна теорія права.

16. Нормативістська теорія права.

17. Соціологічна теорія права.

18. Поняття та основні властивості права.

19. Принципи права.

20. Функції права.

21. Природне та позитивне право.

22. Праворозуміння: поняття та типи.

23. Єдність та відмінності держави і права.

24. Соціальне регулювання: поняття та види.

25. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.

26. Співвідношення права та інших соціальних норм.

27. Нормативні акти: поняття та види.

28. Способи (прийоми) правового регулювання.

29. Предмет правового регулювання.

30. Методи правового регулювання.

31. Типи правового регулювання.

32. Поняття та ознаки норми права.

33. Структура норми права.

34. Способи викладення правових норм.

35. Поняття та види джерел права.

36. Правовий звичай.

37. Юридичний прецедент.

38. Нормативно -правовий акт.

39. Нормативний договір.

40. Священні книги (тексти).

41. Юридична доктрина.

42. Принципи правотворчості.

43. Стадії правотворчої діяльності.

44. Види правотворчості.

45. Поняття та складові системи права.

46. Критерії розмежування галузей права.

47. Галузь права.

48. Правовий інститут.

49. Публічне та приватне право.

50. Матеріальне і процесуальне право.

51. Співвідношення між нормами міжнародного та національного права.

52. Законодавство: поняття та склад.

53. Співвідношення системи законодавства та системи права.

54. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

55. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.

56. Облік нормативно-правових актів.

57. Інкорпорація нормативно-правових актів.

58. Кодификація нормативно-правових актів.

59. Консолідація нормативно-правових актів.

60. Правовий тезаурус.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (МК-2)

1. Походження держави.

2. Основні теорії походження держави.

3. Похідне виникнення держави.

4. Поняття, ознаки та атрибути держави.

5. Сучасні підходи до вивчення держави.

6. Сутність держави.

7. Основні критерії типології держав.

8. Історичні типи держав.

9. Поняття і види функцій держави.

10. Форми здійснення функцій держави.

11. Співвідношення понять „функції держави” і „державна політика”.

12. Поняття та структура форми (устрою) держави.

13. Форма правління: поняття та види.

14. Монархія, її ознаки та різновиди.

15. Республіка, її ознаки та різновиди.

16. Нетипові (мішані) форми правління.

17. Форма державного устрою: поняття та види.

18. Унітарна держава.

19. Федеративна форма державного устрою.

20. Конфедерація, співдружність і співтовариство держав.

21. Реігоналістська держава.

22. Державний режим.

23. Поняття та ознаки державної влади.

24. Інститути держави.

25. Механізм держави: поняття, структура, принципи.

26. Апарат держави.

27. Орган державної влади: поняття, ознаки, види, способи формування.

28. Державне управління і місцеве самоврядування.

29. Політична система суспільства: структура та функції.

30. Держава в політичній системі суспільства.

31. Громадянське суспільство: поняття та ознаки.

32. Структура громадянського суспільства.

33. Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.

34. Сучасні теорії демократичної держави.

35. Поняття та ознаки демократичної держави.

36. Становлення та розвиток концепції правової держави.

37. Поняття та ознаки правової держави.

38. Правова держава та права людини.

39. Становлення та розвиток концепції соціальної держави.

40. Поняття та ознаки соціальної держави.

41. Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.

42. Цивілізаційний підхід у державознавстві.

43. Локальні цивілізації і держава.

44. Глобальні проблеми людства і держава.

45. Держава в забезпеченні досягнень цивілізації і культури.